תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

תקנון

הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה (“תקנון השימוש“). בתקנון השימוש המילה “שימוש” על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. כמו כן, כל שימוש בתקנון השימוש בלשון זכר יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך.

בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת והנך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

על כן נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש טרם שימושך באתר.

באם בחלק מהמדורים באתר חלים תנאי שימוש נוספים או ספציפיים הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון השימוש.

מפעילת האתר, טל דינלטון (“מפעילת האתר“), שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר, את השירותים הניתנים בו, המידע הכלול בו, מראה האתר, להפסיק את פעילות האתר ולשנות כל היבט אחר הכרוך באתר ובשירותים הניתנים בו, וכן למחוק או להוסיף תנאי לתנאי השימוש בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל הודעה מראש וללא כל אחריות מצידה. לאור זאת, הינך נדרש לבחון מעת לעת את הנוסח המעודכן של תקנון השימוש.

אחריות

האתר פועל אך ורק כפלטפורמה, כמאפשר, או מקל בלבד להיווצרות קשר בין המשתמשים השונים בו. בשום פנים ואופן לא יהווה האתר צד כלשהו לכל עסקה בה עשויים להתקשר מי מהמשתמשים בעקבות השימוש באתר, הגם שמידע מסוים מוחלף באמצעותו.

חלה הפרדה מוחלטת בין מפעילת האתר והאתר כמפרסם מודעות ומרכז מידע על תחום הטיפול בעיסוק לבין צד ג’ כלשהוא (בין אם הוא בקשר עסקי או אחר עם האתר ובין אם אינו קשור).

מפעילת האתר אינה אחראית לתוצאות התקשרותך עם צד ג’ כתוצאה משימושך באתר.

המידע והשירותים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כפי שהם (AS IS) וללא כל התחייבות, מצג, הצהרה או נטילת אחריות מצד מפעילת האתר בדבר שלמותם, מהימנותם, דיוקם, התאמתם וכיו”ב. התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי.

כל האמור, המופיע והמתפרסם מעת לעת במדורים השונים של האתר, לרבות, פינות מומחים למיניהן, המלצות, הכוונות, כתבות, מאמרים, הפניות לכתבות ו/או מאמרים, לינקים לאתרים דומים או קשורים, הודעות מהאתר למשתמשים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא (שייקראו כולם יחד, להלן: “הפרסומים“) המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין בהם כדי לחייב את מפעילת האתר ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולותיך בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים.

מפעילת האתר אינה אחראית בכל צורה שהיא לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר. כל שימוש באתרים אלו יעשה על אחריותך הבלעדית.

מפעילת האתר דוחה כל אחריות המוטלת עליה במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות להפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת כי השימוש באתר ו/או בשירותיו לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.

זכויות קניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, מולטימדיה וכל חומר אחר הכלול בו הוא של מפעילת האתר בלבד ו/או צדדים שלישיים.

האתר מוגבל לשימוש אישי. חל עליך איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם  את פריטי המידע, התכנים או השירותים שמקורם באתר. האתר איננו אתר מכירות ולא ייחשב כמוכר ו/או כמציע למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם למשתמש.

אבטחת מידע
מפעילת האתר מאבטחת את המידע המצוי באתר וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת האתר. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, מפעילת האתר אינה יכולה להתחייב לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר.

פרטים אישיים

לשם קבלת הודעות ו/או מידע פרסומי, הינך מתבקש להזין פרטים מסוימים, כמפורט בשדות הרלוונטיים באתר (“הפרטים“). למען הסר ספק, לצורך גלישה ושימוש באתר אינך מחויב לספק פרטים כלשהם.

לא ייעשה בפרטים כל שימוש, ולא יימסרו הם לכל צד שלישי, אלא לשם יצירת קשר ו/או קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווק מטעם מפעילי האתר ו/או מי מטעמם. מוסכם עליך כי מתן הפרטים יהווה הסכמה ויאפשר למי מהנ”ל ו/או מי מטעמם לשלוח אליך מידע ודברי פרסומת. למען הסר ספק, הינך רשאי להפסיק את שירות שליחת ההודעות בכל עת.

כל שימוש במידע שתקבל טעון בדיקה ואימות נוספים על ידיך ויעשה על אחריותך בלבד.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות שליחת ההודעות בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

המחאת זכויות

למפעילת האתר תעמוד הזכות להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על-פי תקנון זה ו/או באתר עצמו לכל צד שלישי באשר הוא.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודי

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.

אם וככל שיקבע בית משפט מוסמך כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

כתובת למשלוח הודעות: otifunction@gmail.com

 

תנאי שימוש– מפרסמים

כללי

תנאי השימוש למפרסמים (“תנאי השימוש“)  מהווים הסכם בינך, המפרסם, לבין האתר ומפעילתו, טל דינלטון (“מפעילת האתר“). תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד. מפעילת האתר רשאית לשנות תנאי מתנאי השימוש בכל עת ללא מתן הודעה מוקדמת. הנך מצהיר כי הנך בעל כשרות משפטית להתקשר בשמך ו/או בעבור צד שלישי שהנך מייצג, עם מפעילת האתר על פי תנאי השימוש.

הצהרות

הינך מצהירכי:

  1. הינך בגיר ובעל כשרות משפטית;
  2. המידע המפורסם על ידיך הינו נכון, מדוייק, שלם, בלתי-מטעה, אינו פוגעני בכל צורה שהיא ואין כל מניעה חוקית לפרסמו.

אחריות, שיפוי וניטור מודעות

כאמור בתקנון האתר, האתרפועל אך ורק כפלטפורמה, כמאפשר, או מקל בלבד להיווצרות הקשר בין המשתמשים השונים בו.

כל האחריות בנוגע למידע שיועלה על ידך לאתר, לרבות לחוקיות, נכונות, עדכניות או תקפות של מידע זה יהיה שלך בלבד. מפעילת האתר אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר למידע זה.

מפעילת האתר אינה אחראית לשימוש שייעשה במידע שיועלה על ידך לאתר על-ידי מי מהמשתמשים באתר.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, רשאית מפעילת האתר באופן בלתי-מסוייג, להסיר ו/או למנוע פרסומם של כל הודעה וכל תוכן בכלל אשר תבקש לפרסם, וכן לחסום, להגביל ו/או להצר את שימושך באתר – באופן חלקי או מלא, בכל צורה שהיא, מקום בו ייוודע למפעילת האתר על תוכן כלשהו המופיע באתר ואשר עצם דבר פרסומו על ידך באתר עלול לכאורה להוות עוולה נזיקית, עבירה פלילית, הפרה של הוראות תקנון האתר וכיו”ב או מכל סיבה אחרת או בלא כל סיבה שהיא, והכל עפ”י שיקול דעתה.

למען הסר ספק, לא יהיה בהטלת מגבלות כאמור על-ידי האתר כדי לגרוע מחובתך לציית לתנאי תנאי השימוש, או לדין הכללי, או לגרוע מאחריותך.

בנוסף, הינך מסכים כי בהטלת מגבלות כאמור ע”י מפעילת האתר לא יהיה כדי להקנות לך זכות לפיצוי כלשהו.

קניין רוחני

בין האתר ובינך, מוסכם כי כל מידע שיועלה לאתר על ידך יישאר בבעלותך הבלעדית.

הנך מתחייב ומצהיר כי הינך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס”ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ”ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.

הנך מצהיר כי תוכן המידע והתמונות הינם נכונים ועדכניים וכי הינך מעניק למפעילת האתר את הזכות להפיץ ולהציג ו/או לא להציג את תוכן המודעה, התמונות וכל אתר אינטרנט הנגיש באמצעות קישור בכל דרך שתמצא לנכון ומצהיר כי פעולות אלו לא יעוררו טענה מכל מין וסוג שהיא ו/או יהוו הפרה של כל הוראה ו/ו זכות על פי דין.

מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, הינך מתחייב שלא לפרסם ו/או להזין לאתר אחד או יותר מן התכנים הבאים:

  • כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים – לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר. חומר זה כולל, בין השאר, קבצים מוסיקליים, תמונות וסרטים מוגנים, תמלילים, תווים או טקסטים.
  • כל חומר אשר עלול לפגוע ברגשות הציבור.
  • כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
  • כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט.
  • כל פרסום שנעשה עבור אדם אחר שלא על דעתו והסכמתו מראש.היה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את מפעילת האתר בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרות אלו.

פרטים אישיים

לשם ביצוע כל תשלום באתר, או בהזדמנויות אחרות, הינך עשוי להתבקש להזין פרטים מסוימים, כמפורט בשדות הרלוונטיים. בנוסף, עשוי האתר לאסוף מידע מסוים לגבי הפעולות שביצעת במהלך גלישתך, לרבות באמצעות “עוגיות” ואמצעים דומים (“פרטים“). למען הסר ספק, אינך מחויב על-פי חוק לספק פרטים כלשהם. ואולם, הזנת הפרטים הינה תנאי לביצוע התשלום ופרסום המודעה, וכן ייתכן שתהיה היא תנאי לסוגי שימוש אחרים באתר.

ידוע לך כי הזנת מידע שגוי (כגון, בין היתר, מתן כתובת דוא”ל או מספר טלפון סלולארי כוזבים) תהווה הפרה של תנאי השימוש. למותר לציין כי במקרה של הזנת פרטים שגויים האתר יהיה רשאי לבטל כל עסקה.

תהליך הרכישה באתר הינו בטוח ומאובטח ע”פ סטנדרטים בינלאומיים מחמירים.

עסקאות ותשלומים

הינך רשאי למסור הודעת ביטול עסקה (הכוללת  את שמך, מספר זהות ופרטי המודעה שאותה הינך מעוניין לבטל) באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת otifunction@gmail.com בכל עת.

בכפוף להוראות הדין, בכל מקרה של ביטול עסקה, העסקה תבוא על סיומה בחודש הקלנדרי העוקב שלאחר קבלת הודעת הביטול על ידי מפעילת האתר או במועד אחר, מאוחר יותר, אם נקוב כזה בהודעת הביטול.

מפעילת האתר רשאית לבטל כל עסקה, מכל סיבה או בלא כל סיבה שהיא, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי בכל עת.

רק עם אישור כל תשלום באתר על-ידי חברת האשראי המתאימה תושלם הרכישה הרלוונטית. בפני המשתמש תוצג הודעה על כך. בהיעדר הודעה שכזו, עליך ליצור קשר עם האתר לשם בירור העניין.

עם זאת, למען הסר ספק, הרישום במחשבי האתר לגבי אישור או דחיית התשלום על-ידי חברת האשראי לבדו יהווה ראיה לכאורה לתוכנו. החיווי למשתמש בעניין זה אינו מחייב.